Tìm kiếm biểu mẫu

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, tại trang chủ của VinasForm, quý khách chọn “Thư viện biểu mẫu”

Bước 2: Tại màn hình sẽ hiển thị tất cả các biểu mẫu đã được cập nhật. Quý khách có thể tìm kiếm biểu mẫu bằng cách chọn lĩnh vực biểu mẫu mà quý khách muốn tìm ở mục “Danh mục biểu mẫu” phía bên trái màn hình.

Ví dụ: Quý khách muốn tìm các biểu mẫu của lĩnh vực thành lập mới doanh nghiệp, Quý khách chọn mục “Thành lập mới” trong lĩnh vực “Thủ tục doanh nghiệp”.

Màn hình sẽ hiển thị tất cả các biểu mẫu có trong mục “Thành lập mới” của Doanh nghiệp. Quý khách tìm và chọn các biểu mẫu thích hợp để sử dụng.

Hoặc Quý khách có thể tìm kiếm biểu mẫu nhanh chóng bằng cách nhập tên biểu mẫu muốn tìm vào ô “Tìm kiếm biểu mẫu,văn bản” rồi chọn biểu mẫu thích hợp để sử dụng.