Nâng cấp, gia hạn tài khoản

1. Nâng cấp tài khoản

a. Tại màn hình chính của Vinas Doc, chọn biểu tượng phía trên bên phải màn hình, chọn Nâng cấp tài khoản.

Hoặc, tại trang chi tiết văn bản chọn Nâng cấp tài khoản.

b. Cửa sổ Bảng giá gói dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật hiện ra, chọn Nâng cấp tương ứng với gói dịch vụ.

c. Cửa sổ Nâng cấp tài khoản hiện ra, chọn thông tin sau:

  • Gói tài khoản
  • Thời gian
  • Phương thức thanh toán
  • Nhập thông tin cần xuất hóa đơn hoặc ghi chú (nếu có).

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn Nâng cấp.

2. Gia hạn tài khoản

a. Tại màn hình chính của Vinas Doc, chọn biểu tượng phía trên bên phải màn hình, chọn Gia hạn tài khoản

b. Cửa sổ Bảng giá gói dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật hiện ra, chọn Gia hạn tương ứng với gói dịch vụ.

c. Cửa sổ Gia hạn tài khoản hiện ra, chọn thông tin sau:

  • Gói tài khoản
  • Thời gian
  • Phương thức thanh toán
  • Nhập thông tin cần xuất hóa đơn hoặc ghi chú (nếu có).

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn Gia hạn.