Dữ liệu chung

1. Thư mục

a. Tạo thư mục

– Cách 1: Tại màn hình Dữ liệu chung chọn Tạo thư mục

Cửa sổ Tạo thư mục hiện lên, nhập tên thư mục và chọn Tạo

– Cách 2: Tại màn hình dữ liệu chung chọn biểu tượng như hình dưới đây

Một cửa sổ hiện ra chọn Tạo thư mục, nhập tên thư mục và chọn Tạo

b. Đổi tên thư mục: 

– Cách 1: Chọn thư mục cần đổi tên, chọn Đổi tên

Cửa sổ Sửa tên hiện ra, nhập tên thư mục và chọn Đồng ý

– Cách 2: Chọn thư mục cần đổi tên, chọn biểu tượng như hình dưới đây

Một cửa sổ hiện ra, chọn Đổi tên, nhập tên thư mục và chọn Đồng ý

c. Di chuyển/ sao chép thư mục

– Cách 1: Chọn thư mục cần di chuyển/ sao chép, chọn Chuyển tới/ Sao chép tới

Cửa sổ Chuyển tới/ Sao chép tới hiện ra, chọn thư mục định di chuyển/ sao chép tới và Đồng ý

– Cách 2: Chọn thư mục cần di chuyển/ sao chép, chọn biểu tượng như hình dưới đây

Một cửa sổ hiện ra chọn Chuyển tới/ Sao chép tới, chọn thư mục định di chuyển/ sao chép tới và Đồng ý

e. Xóa thư mực

– Cách 1: Chọn thư mục cần xóa, chọn Xóa

– Cách 2: Chọn thư mục cần xóa, chọn biểu tượng như hình dưới đây rồi chọn Xóa

2. Tệp tin

a. Tải tệp lên

Chọn thư mục để tải tệp lên, chọn Tải tệp lên

Chọn tệp cần tải và chọn OPEN

b. Di chuyển/ Sao chép tệp

Chọn tệp cần di chuyển/ sao chép, chọn Di chuyển tới/ Sao chép tới

Chọn thư mục định di chuyển/ sao chép tới và Đồng ý

d. Xóa file

Chọn tệp cần xóa và chọn Xóa

e. Tải xuống file

Chọn tệp cần tải xuống và Tải xuống