Đổi mật khẩu

1. Tại màn hình tra cứu, chọn biểu tượng phía trên bên phải màn hình, chọn Sửa thông tin tài khoản.

2. Để đổi mật khẩu, chọn Đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới rồi chọn Đổi mật khẩu.