Đăng nhập, đăng xuất

1. Đăng nhập

a. Tại màn hình chính của Vinas Doc, chọn Đăng nhập, cửa sổ Đăng nhập hiện ra, chọn một trong các cách đăng nhập sau:

  • Đăng nhập bằng tài khoản: Email và mật khẩu đã đăng ký;
  • Đăng nhập bằng tài khoản Google;
  • Đăng nhập bằng tài khoản Facebook;
  • Đăng nhập bằng tài khoản SSO.

2. Đăng xuất

Tại màn hình chính của Vinas Doc, chọn biểu tượng phía trên bên phải màn hình, chọn Đăng xuất để đăng xuất tài khoản.