Đăng nhập bằng các tài khoản liên kết

Quý khách có thể đăng nhập nhanh chóng bằng liên kết với các tài khoản như Google, Facebook hay Vinaseco SSO.

1. Đăng nhập bằng tài khoản Google

Bước 1: Quý khách chọn nút “GOOGLE” để đăng nhập bằng tài khoản google

 

Bước 2: Tại màn hình hiển thị, quý khách nhập địa chỉ email google và mật khẩu để đăng nhập

2. Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Bước 1: Quý khách chọn nút “Facebook” để đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Bước 2: Tại màn hình hiển thị, quý khách nhập tài khoản Facebook và mật khẩu để đăng nhập.

3. Đăng nhập bằng tài khoản Vinaseco SSO

Bước 1: Quý khách chọn nút “Vinaseco SSO” để đăng nhập bằng tài khoản Vinaseco SSO

Bước 2: Nếu đã có tài khoản Vinaseco SSO, quý khách nhập thông tin tài khoản và mật khẩu rồi ấn nút “Đăng nhập”

Nếu chưa có tài khoản Vinaseco SSO, quý khách chọn nút “Đăng ký”

Sau đó tiến hành nhập Họ và tên, Địa chỉ email và mât khẩu, rồi nhấn nút “Đăng ký”

Như vậy, quý khách đã tiến hành đăng ký và đăng nhập tài khoản Vinaseco SSO thành công.