Đăng ký tài khoản

  1. Đăng ký tài khoản

a. Để đăng ký tài khoản Vinas Doc, tại màn hình chính chọn Đăng nhập.

b. Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, chọn Đăng ký

c. Tại cửa sổ Đăng ký tài khoản, điền đầy đủ thông tin:

  • Họ và tên;
  • Email;
  • Mật khẩu.

Chọn Đăng ký tài khoản để hoàn thành việc đăng ký.

  1. Đăng ký SSO

a. Đăng ký SSO (Single Sign-On) để đăng nhập vào các ứng dụng của Vinaseco:

  • Vina Case;
  • Vinas Tax;
  • Vinas Web.

b. Đăng ký SSO

  • Tại cửa sổ Đăng ký tài khoản, chọn Đăng ký SSO, màn hình trang Đăng ký hiện ra, chọn Đăng ký tài khoản sso.

  • Điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, địa chỉ email, mật khẩu tại cửa sổ Đăng ký, chịn Đăng ký để hoàn thành việc đăng ký.