Tôi tạo nhầm tài khoản ở trang nhà tuyển dụng thì phải làm thế nào?

Nếu tài khoản của bạn trước đây đã đăng ký trên trang nhà tuyển dụng, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập trên trang người lao động.

Trong trường hợp này, bạn có thể:

  • Sử dụng email khác để tạo tài khoản mới trên trang dành cho người lao động.
  • Xoá tài khoản này trên trang nhà tuyển dụng, và dùng email này để đăng ký lại trên trang người lao động.