Làm thế nào để tôi lấy được kết quả tìm kiếm với loại công việc mà tôi đang tìm?

  • Tiêu đề công việc được xác định bằng những từ khóa bạn nhập vào. Khi chọn từ khóa, bạn nên chọn những thuật ngữ chung trong lãnh vực mà bạn muốn tìm kiếm và liên kết với những từ khóa mô tả tiêu đề công việc.