Nếu quên tên truy cập (username) và/hoặc mật khẩu (password) tôi cần phải làm gì?

  • Vui lòng nhấp vào “Quên Mật Khẩu” trên trang Đăng Nhập và sau đó hãy cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email đăng ký tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi tên truy cập và mật khẩu vào địa chỉ email hiện hành của bạn.