Tại sao CV nên được để ở định dạng PDF?

  • CV để ở dạng PDF sẽ tránh khỏi những trường hợp bị lỗi như (hình ảnh, font chữ, cách đoạn,…) khi xuất file hoặc CV bị người khác vô tình hay cố ý chỉnh sửa.